Przedszkole Akademickie Uniwersytet Dziecięcy

Kliknij, aby przejść do strony WSG

ZAJĘCIA DODATKOWE

Przedszkole oferuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych umożliwiających kształtowanie dziecięcych zdolności i zainteresowań, które wspierają ich wszechstronny rozwój.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych praktyków oraz kadrę akademicką.

 

 

 

Pakiet zajęć podstawowych w ramach czesnego (bezpłatne dla wszystkich):

Zajęcia edukacyjno-muzyczne (rytmika)

Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami ćwiczeń korekcyjnych


Język angielski
Nauka języka angielskiego prowadzona jest codziennie we wszystkich grupach wiekowych z udziałem wykwalifikowanego lektora, który towarzyszy dzieciom w różnych sytuacjach. Dodatkowo w grupie najstarszej organizowane są zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Poprzez intensywną inkulturację językową dzieci przygotowują się do późniejszego posługiwania się językiem obcym.


Zajęcia umuzykalniające metodą E. E. Gordona
Zajęcia zapewniają wszechstronny rozwój osobowości poprzez muzykę już od momentu narodzin, a przede wszystkim optymalny wzrost zdolności i umiejętności muzycznych. Dzieci biorące udział w zajęciach uczą się, jak rozumieć muzykę, a nie tylko ją odtwarzać, ładnie i czysto śpiewają, poruszają się rytmicznie, przejawiają łatwość w nauce tańca i grze na instrumentach czerpiąc przy tym wielką radość z kontaktu z tą dziedziną sztuki. Ponadto w stosunku do rówieśników, szybciej się rozwijają. Dzieje się tak, ponieważ procesy poznawcze pobudzane przez muzykę zostają przeniesione na inne obszary aktywności dziecka.

Opieka psychologa
Przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom opiekę psychologa, polegającą na diagnozowaniu i rozwiązywaniu bieżących problemów dziecka i jego rodziny, na podstawie obserwacji dziecka, indywidualnych spotkań z dzieckiem i Rodzicami oraz spostrzeżeń wychowawców.
Psycholog jest obecny w przedszkolu codziennie. Rozmowy odbywają się w godzinach ustalonych indywidualnie z Rodzicami.

Profilaktyka logopedyczna
Przedszkole zapewnia opiekę logopedy w zakresie: indywidualnej diagnozy prowadzonej we wrześniu i październiku, z której wynikiem zapoznawany jest każdy Rodzic  

 

Rodzice zainteresowani konieczną dla dziecka terapią logopedyczną, mają możliwość skorzystania z dodatkowo płatnej oferty przygotowanej przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną działającą przy WSG. Zajęcia odbywają się na terenie naszego przedszkola, w czasie pobytu dziecka w placówce. Terminy oraz częstotliwość spotkań są ustalane indywidualnie, w zależności od potrzeb. 

Religia/etyka (na prośbę rodziców)

 

Zajęcia dodatkowe do wyboru w ramach pakietu STANDARD, STANDARD+ i PREMIUM (lub dodatkowo płatne):

Taniec (2,5-6 lat)
Taniec poprzez muzykę pomaga wspierać i stymulować zmysły dzieci, a przez to rozwijać ich wrodzone talenty.
Zajęcia taneczne mają na celu w szczególności rozwój psychoruchowy dziecka, poprzez różnorodne ćwiczenia, wachlarz zabaw muzyczno-ruchowych oraz układy taneczne do muzyki, które bawią i uczą w atmosferze radości.

Zabawy plastyczne (2,5-6 lat)
Działalność plastyczno-konstrukcyjna stwarza szerokie pole do wyrażania ekspresji, rozwija inicjatywę, samodzielność i wytrwałość. Własna twórczość daje dziecku odprężenie, rozładowanie napięć mięśniowych i emocjonalnych. Proces rysowania, malowania czy konstruowania jest skomplikowanym aktem, a przez powstały obraz czy rzeźbę dziecko ujawnia jak myśli, co czuje i widzi. Każde dziecko ma potrzebę wyrażania siebie, swoich przeżyć, dlatego jego wewnętrzny świat powinien mieć możliwość uzewnętrzniania, między innymi poprzez ekspresję plastyczną. Powinno się do niej zachęcać dzieci już od najmłodszych lat.

Taekwondo (2,5-6 lat)
Rekreacyjne zajęcia sztuk walki dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). System bazuje na nauce i rozwoju 8 cech: koncentracji, pracy zespołowej, kontroli, równowagi, pamięci, dyscypliny, kondycji i koordynacji.
Trening taekwondo rozwija ogólną sprawność fizyczną. Istotnym elementem treningu jest rozwój cech psychicznych, i co za tym idzie: radzenie sobie ze zdenerwowaniem, nawiązywanie nowych przyjaźni, szacunek dla innych, dzielenie się z innymi, dobre maniery, unikanie zagrożeń oraz pozytywne podejście do podejmowanych wyzwań.

Zabawy teatralne (4-6 lat)
Zajęcia skierowane dla dzieci, które chcą rozwijać swoje zainteresowania językowo-teatralne. Ich celem jest wzbogacenie słownictwa dziecka, doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością. Podczas zajęć dzieci zapoznają się z tekstami literackimi - tj. bajki, baśnie, wiersze, legendy, które są podstawą dalszej pracy.

Zabawy z liczbami (4-6 lat)
Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju umysłowego i intelektualnego dzieci w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, wspomaganie i rozwijanie uzdolnień i podnoszenie poziomu edukacji matematycznej. Zajęcia przeprowadza się w formie zabawy, radosnego działania dziecka. Głównym założeniem jest rozwijanie posiadanych uzdolnień, stymulowanie ich rozwoju oraz twórczego i logicznego myślenia, a przede wszystkim wzbogacenie wiedzy matematycznej.


Programowanie (5-6 lat)
Celem zajęć jest zaznajomienie dzieci z obsługą komputera oraz nauczenie dobrych nawyków związanych z pracą przy komputerze. Dzieci poznają proste sposoby tworzenia grafik poprzez użycie podstawowych narzędzi dostępnych w komputerze. Kolejnym etapem jest nauczenie elementów postrzegania 3D.
Zajęcia uczą logicznego myślenia, aktywizują koordynację wzrokowo-ruchową, wpływają efektywnie na doskonalenie umiejętności w obrębie motoryki małej, uczą przewidywania, planowania, konstruowania, podstaw fachowej wiedzy z zakresu programowania.
To doskonałe zajęcia dla przyszłych informatyków i inżynierów!

 

Kynoterapia (2,5-6 lat)- dla grup integracyjnych
Zajęcia z udziałem certyfikowanego kynoterapeuty oraz odpowiednio przeszkolonego psa rozwijają mowę, wzbogacają słownik dziecka, ale również stymulują zmysły, ćwiczą koncentrację, koordynację ruchów, orientację przestrzenną. W sposób szczególny budują poczucie własnej wartości, uczą samodzielności i odpowiedzialności. Dzieci podczas zajęć uczą się zasad bezpiecznego postępowania z psami, a same zajęcia niosą radość poprzez obcowanie, zabawę i pracę przy udziale psa.

 

Istnieje możliwość zorganizowania powyższych zajęć dodatkowych dla dzieci z zewnątrz. Szczegółowe informacje w biurze Przedszkola.

 

W przedszkolu jest możliwość zorganizowania odpłatnie, przy określonej liczbie zainteresowanych, również następujących zajęć:

Nauka gry na skrzypcach, gitarze i pianinie (4-6 lat)
Badania naukowe dostarczają dowodów na to, że gra na różnego rodzaju instrumentach korzystnie wpływa na wczesny rozwój sprawności umysłowej i motorycznej dziecka. Pomaga rozwijać mózg nie tylko w czasie zajęć, ale sprawia, że korzyści z regularnego ćwiczenia mogą być odczuwalne również w starszym wieku. Gra na instrumentach sprzyja plastyczności mózgu, czyli powstawaniu dodatkowych połączeń nerwowych. Proces ten powoduje opóźnienie spadku sprawności umysłowej towarzyszącej starzeniu się. Duże znaczenie ma wczesny wiek rozpoczęcia nauki oraz czas jej pobierania. Gra na instrumentach umożliwia zdobycie wielu cennych umiejętności oraz rozwój zdolności niezwykle potrzebnych w przyszłym życiu – szkolnym, a także zawodowym. Lekcje muzyki w dzieciństwie są zatem dobrą inwestycją w przyszłość dziecka.


Nauka pływania (dzieci młodsze i starsze)
Celem zajęć jest przygotowanie dzieci do samodzielnego przebywania na obszarach wodnych, pływania wybranymi stylami oraz wzbogacenie ich wiedzy z zakresu kultury i bezpieczeństwa przebywania na tych obszarach. Pływanie służy nie tylko celom sportowym, ale także użytkowym, rekreacyjnym, zdrowotnym, higienicznym i leczniczym. Ruch w wodzie, połączony z pokonywaniem znacznego jej oporu, harmonijnie kształtuje postawę ciała.
Program zajęć przewiduje wykorzystanie metody indywidualizacji i dyferencjacji oraz gier i zabaw, a także autorskiego systemu intensyfikacji kształcenia „Aqua Klasyfikacja”.


Warsztaty teatralne z elementami zajęć cyrkowych (3-6 lat)
Kontakt dzieci z teatrem to nie tylko oglądanie spektakli teatralnych, ale przede wszystkim zabawa w teatr. Rozbudzanie zainteresowania teatrem, odkrywania w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania.
Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości. Jest również okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji. Zabawy w teatr wywierają także duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje.

 

Przedszkole - Wyższa Szkoła Gospodarki