Przedszkole Akademickie Uniwersytet Dziecięcy

Kliknij, aby przejść do strony WSG

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Zajęcia w przedszkolu realizowane są zgodnie z wymaganiami znajdującymi się w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.


W ramach realizacji podstawy programowej odbywają się zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dotyczące następujących obszarów:

- kształtowanie umiejętności społecznych,

- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,

- wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,

- wspomaganie rozwoju mowy,

- wspieranie rozwoju intelektualnego dzieci,

- wychowanie zdrowotne,

- kształtowanie sprawności fizycznej,

- dbałość o bezpieczeństwo własne i innych,

- "dziecko widzem i aktorem" - edukacja teatralna,

- rozwijanie kompetencji i zainteresowań muzycznych z wykorzystaniem różnych metod poznawania muzyki,

- rozwijanie kompetencji i zainteresowań plastycznych z wykorzystaniem różnych technik pracy,

- konstrukcja i zainteresowania techniczne,

- wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,

- zainteresowania przyrodnicze,

- wspomaganie rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną,

- kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,

- wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne,

- przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Przedszkole - Wyższa Szkoła Gospodarki